top of page

DESPRE NOI

Architectural Structure
  • Societate cu capital privat

  • Domeniul principal de activitate: editare cărți   

  • Forma de organizare: S.R.L.

  • CUI: RO3088903

  • Registrul Comerțului: J16/3071/1992 

Editura SITECH s-a înființat în 1992, fiind axată de la început pe carte științifică, cu precădere universitară, monografii și cursuri universitare.

În perioada 1992-2020 au fost editate peste 10500 de titluri cu autori din toate centrele universitare din țară, motiv pentru care bibliotecile acestor centre au multe titluri de la editura noastră.

SITECH Publishing House was founded in 1992, being focused from the beginning on scientific books, especially university, monographs and university courses. In the period 1992-2020, over 10500 titles were published with authors from all university centers in the country, which is why the libraries of these centers have many titles from our publishing house.

Titlurile Editurii Sitech se comercializează, la nivel național și internațional, prin rețelele de distribuție ale partenerilor noștri.

The book titles published by SITECH Publishing House are sold, nationally and internationally through the distribution networks of our partners.

Cărți ale Editurii Sitech sunt în peste 250 de biblioteci din țară care dețin circa 10500 de titluri de carte și în 50 de biblioteci din lume

Sitech Books are in over 250 libraries in the country with about 10500 book titles and in 50 libraries around the world.

Enumerăm mai jos numărul titlurilor de carte editate de Editura SITECH, titluri aflate în biblioteci din marile centre universitare:

We list below the number of book titles published by SITECH Publishing House, titles found in libraries in major university centers:

  

Biblioteca Naţională a României link 1, link 2- 10 500 titluri/ National Library of Romania - link 1, link 2 - 10,500 titles

Biblioteca Academiei- >5800 tiluri/ Academy Library - >6000 titles

Biblioteca Centrală Universitară Iaşi M. Eminescu - peste 3000 titluri/ Central Library of the University of Iasi M.Eminescu- over 3000 titles

Biblioteca Centrală Universitară Cluj L. Blaga- peste 3000 titluri/Central Library of the University of Cluj L. Blaga-over 3000 titles

Biblioteca Centrală a Universităţii din Timişoara- peste 2000 titluri/Central Library of the University of Timişoara- over 2000 titles

Biblioteca Centrală a Universităţii din Bucureşti- peste 4000 titluri/Central Library of the University of Bucharest - over 4000 titles

 

De asemenea, un număr de peste 2000 titluri se găsesc în bibliotecile centrelor universitare mai mici iar 1850 titluri sunt în bibliotecile județene. Și în marile biblioteci universitare europene regăsim peste 200 de cărți editate la SITECH în limbile română, franceză, engleză, germană

Also, a number of over 2000 titles can be found in the libraries of smaller university centers and 1850 titles are in the county libraries. And in the big European university libraries we find over 200 books published at SITECH in Romanian, French, English, German

Ca urmare a calității titlurilor de carte editate Editura SITECH are acreditare CNCSIS începând din anul 2000 până în prezent. Aceasta a impus formarea unui colectiv de referenți științifici, cadre didactice de prestigiu din Craiova, București, Pitești, Tg. Jiu, Cluj. Majoritatea dintre ei cu titlul de profesor. În ultimi ani, Editura SITECH a obținut 5 premii ale Academiei Române, 3 premii balcanice și alte premii naționale cu diferite ocazii.

As a result of the quality of the published book titles, SITECH Publishing House had CNCSIS accreditation from 2000 to present. This required the formation of a team of scientific references, prestigious teachers from Craiova, Bucharest, Pitești, Tg. Jiu, Cluj. Most of them with the title of teacher. In recent years, SITECH Publishing House has obtained 5 awards of the Romanian Academy, 3 Balkan awards and other national awards on various occasions.

Pentru o  parte din cărțile publicate la SITECH editura Academica Greifswald din Germania a cumpărat dreptul de copyright. Aceste cărți apărând în limbi străine sub sigla editurii Academica.

Ca o apreciere a calității cărților editate la SITECH, este și faptul că în perioada 2005-2019, 200 titluri de carte au obținut finanțare din partea Agenției Naționale pentru Cercetare Științifică din cadrul MEC pentru publicare

For some of the books published at SITECH, Academica Greifswald in Germany bought the copyright. These books appear in foreign languages ​​under the logo of the Academica publishing house. As an appreciation of the quality of books published at SITECH, it is also the fact that in the period 2005-2019, 200 book titles obtained funding from the National Agency for Scientific Research within the MEC for publication

Toate aceste bune colaborări au putut fi posibile datorită seriozității cu care editura tratează clienții, în sensul că, lucrările sunt făcute foarte repede la termenele stabilite, în condiții grafice de excepție și la prețuri foarte avantajoase. De asemenea ISBN-ul și tehnoredactarea manuscriselor sunt incluse în preț , pentru autorii care-și fac cărțile în regie proprie.

Pentru cărțile pentru care s-a dorit din partea autorilor editura a asigurat o bună vizibilitate a acestora prin prezența in mai multe librării din țară și pe diverse site-uri de prezentare și comercializare. aproximativ 300 de titluri se află în permanență la vânzare în librării fizice sau virtuale.

All these good collaborations were possible due to the seriousness with which the publishing house treats the clients, in the sense that the works are done very quickly on time, in exceptional graphic conditions and at very advantageous prices. Also the ISBN and the technical editing of the manuscripts are included in the price, for the authors who make their own books. For the books for which the authors wanted, the publishing house ensured their good visibility by being present in several bookstores in the country and on various presentation and marketing sites. about 300 titles are permanently on sale in physical or virtual bookstores.

.

Editura SITECH face parte din lista editurilor românești de prestigiu, recunoscute de către CNATDCU, pentru Panelul 4 și precizate în Ordinul ministrului nr. 6560/dec. 2013 pentru domeniile: științe juridice, științe economice și administrarea afacerilor, sociologice, politice și administrative, științe ale comunicării, științe militare, informații și ordine publică, științe psihologice, ale educației, educație fizică și sport.

SITECH Publishing House is part of the list of prestigious Romanian publishing houses, recognized by CNATDCU, for Panel 4 and specified in Ministerial Order no. 6560 / December. 2013 for the fields: legal sciences, economic sciences and business administration, sociological, political and administrative sciences, communication sciences, military sciences, information and public order, psychological sciences, education, physical education and sports.


Conform acestui ordin, cărțile științifice din domeniile de mai sus, publicate la editura SITECH, vor putea fi evaluate în vederea promovării universitare.

According to this order, the scientific books in the above fields, published by SITECH, will be able to be evaluated for university promotion.

Editura SITECH face parte din lista editurilor acreditate CNCS având codul 170 ( link mai jos)
https://uefiscdi.ro/userfiles/file/CENAPOSS/Edituri_arhiva_2010.pdf 
De asemenea, este membră fondatoare a Societății Editorilor din România
Cărțile editate la Sitech sunt organizate pe colecții după cum urmează:
-    COLECŢIA ŞTIINŢE JURIDICE
-    COLECȚIA ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR
-    COLECȚIA INGINERIE MECANICĂ
-    COLECŢIA ȘTIINȚE MILITARE, INFORMAȚII ȘI ORDINE PUBLICĂ
-    COLECȚIA MEDICINĂ VETERINARĂ
-    COLECȚIA CHIMIE
-    COLECȚIA INDUSTRIE ALIMENTARĂ
-    COLECȚIA ȘTIINȚE MEDICALE
-    COLECȚIA STUDII DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
-    COLECȚIA STUDII DE LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ
-    COLECȚIA STUDII DE LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ
-    COLECȚIA STUDII DE LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ
-    COLECȚIA ȘTIINȚE MATEMATICE
-    COLECȚIA MEDICINĂ LEGALĂ
-    COLECȚIA ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI HORTICOLE
-    COLECȚIA PROTECȚIA MEDIULUI ȘI ECOLOGIE
-    COLECȚIA ȘTIINȚE INFORMATICE
-    COLECȚIA ȘTIINȚE PSIHOLOGICE
-    COLECȚIA STUDII DE ZOOLOGIE
-    COLECȚIA EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
-    COLECȚIA ȘTIINȚE COMPORTAMENTALE
-    COLECȚIA INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ELECTRONICĂ
-    COLECȚIA SISTEME E CALCUL, DEZVOLTĂRI HARDWARE ȘI SOFTWARE
-    SERIA CONTROL ENGINEERING
-    COLECȚIA SISTEME DE ZBOR
-    COLECȚIA DICȚIONARE
-    COLECȚIA ȘTIINȚE SOCIOLOGICE, ȘTIINȚE POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE
-    COLECȚIA POLITICI EUROPENE
-    COLECŢIA PHARMAKON
-    COLECŢIA  ŞTIINŢE ISTORICE
-    COLECŢIA  ŞTIINŢE GEOGRAFICE

SITECH Publishing House is part of the list of CNCS accredited publishing houses with code 170 (link below) https://uefiscdi.ro/userfiles/file/CENAPOSS/Edituri_arhiva_2010.pdf

She is also a founding member of the Romanian Publishers' Society The books published at Sitech are organized into collections as follows:

- LEGAL SCIENCES COLLECTION

- COLLECTION OF ECONOMIC SCIENCES AND BUSINESS ADMINISTRATION

- MECHANICAL ENGINEERING COLLECTION

- MILITARY SCIENCES, INFORMATION AND PUBLIC ORDER COLLECTION

- VETERINARY MEDICINE COLLECTION

- CHEMISTRY COLLECTION

- FOOD INDUSTRY COLLECTION

- MEDICAL SCIENCES COLLECTION

- COLLECTION OF ROMANIAN LANGUAGE AND LITERATURE STUDIES

- COLLECTION OF FRENCH LANGUAGE AND LITERATURE STUDIES

- COLLECTION OF ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE STUDIES

- COLLECTION OF GERMAN LANGUAGE AND LITERATURE STUDIES

- MATHEMATICAL SCIENCES COLLECTION

- LEGAL MEDICINE COLLECTION

- AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL SCIENCES COLLECTION

- ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY COLLECTION

- COMPUTER SCIENCE COLLECTION

- PSYCHOLOGICAL SCIENCES COLLECTION

- ZOOLOGY STUDIES COLLECTION

- PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS COLLECTION

- BEHAVIORAL SCIENCES COLLECTION

- ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING COLLECTION

- COMPUTER SYSTEMS AND HARDWARE DEVELOPMENTS AND SOFTWARE COLLECTION

- CONTROL ENGINEERING SERIES

- FLIGHT SYSTEMS COLLECTION

- DICTIONARY COLLECTION

- SOCIOLOGICAL, POLITICAL AND ADMINISTRATIVE SCIENCES COLLECTION

- EUROPEAN POLICIES COLLECTION

- PHARMAKON COLLECTION

- HISTORICAL SCIENCES COLLECTION

- GEOGRAPHICAL SCIENCES COLLECTION

bottom of page